Jdi na obsah Jdi na menu

Jak čelit problémům

Znáte nějaké křesťany, kteří nejsou šťastní? Kdy naposledy jste slyšeli, jak si křesťan stěžuje na problém, se kterým se setkal?

Bůh jasně slibuje svým dětem úplnou radost. Tak proč je tolik křesťanů nešťastných, otrávených a tak nějak nepříjemných?

Co by se mělo změnit ve tvém životě, abys mohl říct: „Můj život je plný čisté radosti!“

Boží cesta k úplné radosti je popsána v Jakubovi 1,2-4:

„Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků.“

Zapamatoval jsem si tyto verše před 25 lety, ale když jsem se na ně nedávno znovu podíval, získal jsem nový náhled. Cesta k čisté radosti nespočívá v tom, že nebudeme mít problémy – cesta k Boží čisté radosti je má, pokud čelím svým problémům. Mnoho lidí žije ve falešné víře, že kdyby měli méně problémů, byli by šťastnější. Ale tento názor jasně odporuje jednoduché pravdě Božího slova.

Jaké jsou naše typické reakce na problémy?

Ignorujeme je

Popíráme je

Utíkáme z nich

Odůvodňujeme je

Viníme z nich někoho jiného – nepřátele, přátele, sousedy, členy rodiny či ďábla

Modlíme se a žádáme Boha, aby je odejmul

 

Ale naše posedlost tím, jak se zbavit problému způsobí, že si nevšimneme, co nás chce Bůh naučit. Svádíme to na ďábla, nevidíme v tom Boží ruku, příležitost, jak se Bohu přiblížit a zakusit Jeho čistou radost. Než mne odepíšete a řeknete: „Davide, ty zřejmě nic nevíš o problémech, kterým čelím“, podívejte se se mnou na to, co říká Jakub o zakoušení čisté Boží lásky: „Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.“ Každý test, pokušení či zkouška je příležitostí, jak zakusit Boží víru, Jeho mocnou sílu. Když podrobím Boží sílu zkoušce, nechá mne Bůh selhat? Nikdy! Jedním z důvodů, že se mohu radovat, když čelím svým problémům, je ten, že Jeho síla mne prostoupí.

Čelit problémům může být bolestivé

Tracey užívala drogy několik let. Kdykoli se dostala do vězení, její otec za ní složil kauci. Slibovala, jak se změní, ale nikdy se tak nestalo. Brzy se navrátila ke své závislosti a zločineckému životu. Když byla opět uvězněna za zločin spáchaný pod vlivem drog, prosila otce, aby ji znovu dostal ven. Ten byl připraven zastavit svůj dům, aby zaplatil kauci. Ale vložil se do toho její bratr a přesvědčil otce, aby tak nečinil. Tracey tak strávila ve vězení sedm měsíců. Posílena vidět své problémy, konečně spatřila, jak si ničí život. Ve vězení nezemřela – setkala se s Bohem! Ženy z místní církve tam přicházely jednou týdně na biblické hodiny. Tracey se tak dozvěděla o Ježíši a jak zakusit spasení, které nabízí. Kdykoli od té doby čelila problémům, neutíkala z nich. Nyní je studentkou v Teen Challenge. Prožívá radost? Mnoho radosti! Stále má problémy – mnoho problémů. Radost z Ježíše dala světlo jejím očím a hlubokou radost jejímu srdci.

Co ji přivedlo na místo radosti? To, že se postavila svým problémům.

Ale mnoho z nás má strach čelit našim problémům. Zdůvodňujeme si to takto - „mé problémy mi působí bolest. Stavění se problémům pouze způsobí více bolesti, takže nejlepším řešením je utéci z nich.“ Bylo logické, že René žila mnoho let v ústraní. „Když jsem začala čelit svým problémům, zakusila jsem bolest. Ale pak jsem poznala Boží pomoc a uzdravení. Nyní se cítím skvěle,“ říká s úsměvem.

Jakub říká, abychom čelili různým zkouškám. Někdy jsou problémy výsledkem našich vlastních rozhodnutí. Jinak tomu je, když problémy někoho jiného poškodí kvalitu našeho života.

Ve Starém zákoně jeden mladý muž, David, jde navštívit své bratry, kteří jsou ve válce s Pelištejci. Když přichází do tábora, spatří, jak se všichni třesou strachem z Goliáše. Když se David nabídne, že se Goliášovi postaví, jeho bratři se rozzlobí, král mu nabídne svoji zbroj, což David odmítne. Vyjde do bitvy s Goliášem důvěřujíc Bohu, že mu dá sílu zvítězit. „Ale David Pelištejci odpověděl: "Ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého jsi potupil. Ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou. Zabiji tě a srazím ti hlavu. Ještě dnes vydám mrtvoly z Pelištejského tábora nebeskému ptactvu a zemské zvěři. Celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh. A celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím. Vždyť boj je Hospodinův. On vás vydá do našich rukou.“

1. Samuelova 17,45-47

Když se David postavil svému problému – Goliášovi – přišlo rychle Boží vysvobození. David pochopil, že vítězství je výsledkem Boží síly, která se skrze něho projevila. Té noci, když se Izraelská armáda ukládala ke spánku, byla v táboře zřejmě obrovská radost. Ale nejvíce „čisté radosti“ muselo být v Davidově srdci, protože se postavil problému – všichni ostatní byli pouhými pozorovateli.

Ovšem ne všechny naše problémy se podobají situaci Davida s Goliášem.

Jessica byla sexuálně zneužívána svým nevlastním otcem deset let. Jako mladá dospělá žila v zuřivé nenávisti vůči němu a své matce, která dovolila, aby se toto dělo tolik let. „Když jsem přišla ke Kristu, poznala jsem, že Bůh může přinést uzdravení do mého života, který byl tak těžce poškozen. Bůh mne obnovil – je to složitý proces. Mnoho let jsem užívala drogy, abych překonala bolest ze zneužití,“ říká s náznakem smutku. „ Ale nyní mě Bůh osvobodil od bolesti, která mi byla způsobena. Nyní mohu odpustit těm, kdo mi ublížili, modlit se za ně a slitovat se nad nimi.“

Když Bůh problémy neodejme

Pavel hovoří o jiném typu zkoušky, které čelil, „byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží.“ (2. Korintským 12,7). Nebyl to žádný malý problém – byl to dlouhodobý spor. Připisuje ho satanovi. A co Pavel učinil? Tento mocný Boží muž se modlil – „Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil“ (2. Korintským 12,8). Pavlova první, druhá a třetí odpověď na tento problém byla vyplakat se Bohu – odejmi to! V jeho třech reakcích Bohu neděkoval. Nekáral ďábla. Nedělal si nárok na osvobození. Někdy je požadavek na osvobození skutečnou formou popření reality. Bůh Pavlovi odpověděl – „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla“ (2. Korintským 12,9). Od Boha nepřišlo žádné zázračné uzdravení – problém v Pavlově životě zůstal. Pavel objevil stejnou pravdu, o které hovoří Jakub, „musíš se tomuto problému postavit, a má víra - má síla – je ti k dispozici.“ Boží zjevení Pavlovi obsahuje úchvatné zaslíbení – „v slabosti se projeví má síla.“ Boží obrovská síla je nám k dispozici, aby nám pomohla vypořádat se s jakkoli obtížnou zkouškou – zvláště, když jsme slabí. Jak tedy Pavel odpovídá na Boží NE, když prosil o osvobození z problému? Rozzlobil se na Boha? Pavel říká, „A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.“

2.Korintským 12,9-10

Pavlova odpověď ukazuje, že může být šťastný, i když zkoušky přetrvávají v jeho životě. Nyní vidí, že může mít radost i ve své slabosti – proč? Protože Boží síla v něm ho může přivést k dokonalosti. Pavlova radost není založena na problémech – zaměřuje se na to, že je možné mít radost z toho, jak Boží síla působí v jeho životě. Radost nepřichází tehdy, když vidíme, jak se problém vzdaluje, ale tehdy, když vidíme Boží sílu, jak působí v našich životech.

Cesta k vytrvalosti

Tento problém v Pavlově životě přetrvává – možná roky. To nás přivádí k další části Jakubova sdělení ohledně cesty k radosti – „Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.“ (Jakub 1,3). Nepotřebujeme vytrvalost k rychlým řešením. Vytrvalost potřebujeme tam, kde je třeba delšího času – u problémů, které jen tak neodcházejí. Čelili jste ve svém životě zkoušce, která trvala pět let? Nebo dvacet? Pavel i Jakub pro Vás mají odpověď. Boží víra, Boží síla, je zde k dispozici, aby vás prostoupila. A o tom je vytrvalost! Mnoho křesťanů o tom nechce ani slyšet, ale Boží slovo jasně prohlašuje – některé problémy jsou dlouhodobé.

Každý den dostávám dopisy od lidí, kteří mne žádají o modlitbu za jejich nespaseného manžela, manželku či děti. „Můj manžel je závislý na drogách.“ „Modlete se za mou dvanáctiletou vnučku s jaterním onemocněním.“ „Modlete se za mé nenávisti plné sousedy.“ „Moje dcera žije s manželem, který ji zneužívá. Modlete se za ni.“ Boží síla je k dispozici, aby nám pomohla čelit dlouhodobým problémovým situacím, ne pouze pro okamžité zázraky. Boží síla je k dispozici, aby nám pomohla zdokonalit se ve vytrvalosti, jak denně čelíme zkouškám. Když jsou ty zkoušky problémem někoho jiného, můžeme dotyčného posílit ke změně. Ale můžeme použít Boží sílu, abychom odpověděli na situaci Božím způsobem.

Nedávno jsem mluvil s mladým, ženatým mužem. Bojuje se sexuálním pokušením, touží po přátelství s určitou ženou. Doufá, že si najde manžela – věří, že to vyřeší jeho problém s pokušením. Ale řešením není změna druhého. Musí čelit svému problému, i když se druhý nikdy nezmění.

Boží cesta k dospělosti

Jakub nabízí více prospěchu z toho, budeme-li čelit problémům. „A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků.“ (Jakub 1,4). Všichni chceme být dospělí a dokonalí. Ale Bože, dej mi své požehnání! Ať na mě sestoupí moc Ducha svatého! Ať jsou lidé uzdravováni, když se modlím! Ať je tohle cesta k mé duchovní dospělosti! Ale Boží slovo je jasné – cesta k dospělosti spočívá v tom, jak se učíme čelit svým problémům pomocí jeho síly. Bůh slíbil, že nikdy neodejde, ani nás nikdy neopustí:

„Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.“

Deuteronomium 31,6

„Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: `Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.“

Židům 13,5

Naše vlastní rozhodnutí nás stáhly dolů na cestu zaplněnou všemi možnými druhy problémů. Boží řešení po nás požaduje více než čelit problémům. On nás zároveň povolává, abychom se stali Jeho učedníky, abychom Ho následovali. Mnoho z našich problémů je způsobeno tím, že jsme Boha nenásledovali. Jdeme si svojí vlastní cestou a skončíme ve velkém průšvihu.

„Potýkání se s nedospělostí druhých mě opravdu dráždilo,“ říká John, spokojený obchodník. „Zjistil jsem, že tito lidé mě dokáží rozzlobit a frustrují mě. Tomuto problému jsem čelil každý den – reagujíce zlostně – což způsobilo ještě více problémů.“

John začal zakoušet vítězství ve svém životě tehdy, když se blíže podíval na to, jak chce Bůh, aby reagoval. Stavění se problémům z naší vlastní síly, používajíce naši moudrost, může být vzorcem k sebezničení, katastrofě, nikoli k radosti.

Pavel objevil tajemství radosti v jeho životě – nechal Boží sílu, ať skrze něj působí v časech bezmoci. Čistá radost je vaše, pokud jednoduše sáhnete a přijmete – čelit zkouškám všeho druhu a použít Jeho sílu k jejich překonání.

Nehledejte zkratky k radosti

Král David píše ve svém nejdůvěrnějším Žalmu 23:

„I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.“

Žalm 23,4

David vidí cestu, která ho vede skrze údolí, nehledá zkratku, kterou by mohl obejít. Můžeme mít stejnou důvěru, jakou měl David, když procházíme skrze naše temná údolí, tak blízko kolem dveří smrti, že můžeme spatřit jejich stín. Bůh má dostatek čisté radosti a čeká na každé ze svých dětí. Jak procházíme jednotlivými dny, můžeme být naplněni důvěrou, že žádný problém nebude pro Boha příliš velký – jeho síla nás prostoupí. Čím více problémům čelíme, tím vyšší bude náš potenciál zakoušet Boží radost. Boží zaslíbení Pavlovi je také pro vás:

„V slabosti se projeví má síla“

By Dave Batty