Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jako za Babylonského zajetí

14. 6. 2007

Dnes ráno se mi v souvislosti se situací, ve které se nacházíme, vybavil příběh Izraelitů, kteří byli v Babylonském zajetí. V rámci svých potřeb si Babylonský král vybral mladé muže, které chtěl vybavit vším uměním a poznáním, aby sloužili u jeho stolu. Mezi muži byli i čtyři Izraelité, Beltšasar,  Šadrak, Méšak a Abed-nego. Jedním z příkazů bylo je velmi dobře krmit. Dát jim tedy stravu odpovídající babylónským obyčejům. Muži však svorně stravu odmítli a jedli pouze zeleninu. Očekávání Babyloňanů bylo jasné. Nebude se jim dobře dařit. Po určitém období však bylo patrné, že se mladíkům daří naopak lépe. Nakonec byli všichni v království na velmi vážených pozicích a ovlivňovali mnoho zásadních věcí v tehdejší společnosti, což se nelíbilo okolí, které jejich službu chtělo zarazit. 

                                                                                                 Daniel 1,1-21

V naší společnosti v současnosti probíhají změny v oblasti pomáhajících profesí. Byl přijat zákon o sociálních službách, který reaguje v prvé řadě na nedostatek prostředku v rozpočtu naší země. Důsledkem tohoto zákona je nutnost registrací organizací, které poskytují sociální služby. Je to spojeno s velkým množstvím práce, ale o to tady nejde. Klíčovým je slovo sociální práce. V praxi zákon říká, že poskytovat pomoc bližnímu lze pouze za předpokladu státního souhlasu. Zákon nepočítá s tím, že jsou tady organizace, které pomáhají druhým na jiných principech než je sociální práce. Respektive, že jsou tady organizace, které mají jiný charakter a přesto je jejich výsledkem radikální pomoc potřebným, jejich změna a integrace do většinové společnosti.

 

Teen Challenge má v oblasti práce se závislými ve světě 49letou zkušenost, a pravděpodobně je v současnosti největším hnutím, které poskytuje komplexní pomoc závislým.  A to od rezidenční péče, kde pokrývá ve světě zhruba 10000 lůžek, až po práci s dětmi na ulicích a ve slumech. V naší republice máme 62 lůžek pro závislé, které jsou naplněny z 80%., atd. Mohl bych ve výčtu aktivit pokračovat, pravděpodobně jako jediní pracujeme s alkoholiky a gamblery v dlouhodobé léčbě...

 

Důvodem proč tady jsme je Kristovo volání, jděte do celého světa a čiňte mi učedníky. Naše práce začala jako laická pomoc, těm, kteří se cítili ztraceni a hledali pomoc u Boha. Tomu je tak dodnes. Naše ambice nejsou, být lepšími než druzí, neříkáme, že sociální služba je špatně. Většina těch, kteří se s námi setkávají a jsou na stejné lodi pomoci závislým, přestože nevycházejí z křesťanských principů, se s námi shodují v jednom. "Jde tady o člověka". Jak jsem již naznačil, v centru naší práce je Kristus, víra, že Bůh může změnit člověka, jeho motivace k životu, hodnoty, postoje, pomoci mu nalézt lásku i odpuštění pro sebe i druhé. V důsledku toho se pak změní i jeho sociální prostředí, dovednosti, vztahy a nakonec i postoj k sobě samému. Programy Teen Challenge samy sebe chápou jako učednické modely výchovy ke křesťanské zralosti. Našimi klienty jsou tedy ti, kteří jako křesťané chtějí změnit svůj dosavadní život. Vedle toho jsou organizace, které poskytují sekulární služby a dělají to velmi dobře. Obecně je mnoho principů společných. Struktura programu se často liší jen velmi málo, poskytují se různé typy poradenství. Deklarovaným rozdílem je tedy náš duchovní základ a víra, že člověk potřebuje Kristovu milost a odpuštění hříchu, jakkoli se toto slovo může zdát archaizmem. Jsme organizací existenciálně svázanou s církví, kde vidíme svůj základ.

 

Kde je tedy problém? Problém je, že chceme jíst stravu, kterou jíme. Máme vlastní know-how, dáli se to tak říct. Je prověřeno téměř 50ti lety fungování TC ve světě a 13ti  lety v ČR. Máme jasně deklarovatelné výsledky, a to jak s pohledu křesťanského učednictví, tak z pohledu změny ve smyslu sociálním. Neznamená to, že všechno je dokonalé, ale to nemůže říct žádná organizace. Jsou klienti, kteří díky programům TC změnily svůj život a jsou klienti, kteří dál žijí beze změny v kolotoči své závislosti nebo dokonce zemřeli. Je to stejné všude. Ne každý nemocný je uzdraven, lékař má jen omezené možnosti. Během 50ti let byl vyvinut poměrně propracovaný systém práce TC, který je založen na biblických pravidlech. Bible je základem pro naši práci a věříme, že vzhledem k tomu, že jejím ústředním tématem je pád člověka, jeho hřích, pudovost atp., má tedy v pomoci lidem s závislým jednáním co říct. Obrazně, chceme aby naší stravou i nadále v dalších letech  zůstala Bible, prostředkem změny modlitba, pastorace a učednictví. Chceme mít možnost vzdělávat naše pracovníky, stejně jako mít možnost určovat, jaký mají mít profil, který je nutný pro naši práci. Aby nebylo zmatku, zdůrazňuji, že se tímto nevyhraňujeme negativně vůči vzdělání, principům sociální práce, jiným organizacím a modelům pomoci. Mnoho z toho je historicky převzato právě z křesťanských principů, počínaje přístupem pracovníka ke klientovi a konče prostředím, kde se pomoc odehrává. Jen nejsme schopni naplnit ony minimální standardy, které vlastně vypadají jako maximální standardy. Chceme i nadále pomáhat bližním, ale ne vždy máme tzv. přesně stanovené vzdělání. Samozřejmě, můžeme najít vzdělané odborníky, ale jak jsem již naznačil, mělo by to smysl za předpokladu, kdybychom sami sebe vnímali jako sociální službu. Takhle, přestože se vzděláváme, jíme „stravu“, která nás nezneschopňuje, stojíme jaksi někde, kde není zákon, a to samozřejmě nechceme.

 

Prosím, modlete se spolu s námi za to, aby Ježíš dal možnost Teen Challenge dál „legálně“ pokračovat ve své práci v pomoci bližním, kteří jsou často ztraceni a hledající. Všichni víme, že jich je v našich rodinách, na našich ulicích dost.

 

  -pk-

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář